Zamówienie wycofane!

Znak sprawy: ZSP.392/1/2018

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

( SIWZ )

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO w BABOROWIE

NA SEZONY GRZEWCZE W 2019 roku

Czytaj całość - SIWZ

Załączniki:

  • Zał nr 1 - formularz ofertowy

  • Zał.nr 2 - oświadczenie-podstawy-wykluczenia
  • Zał. nr 3 - oświadczenie-warunki-udziału-postepowanie-jednoetapowe

  • Zał. nr 4 do SIWZ umowa

  • Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależności - węgiel

     

 
21995624
22147340